13 Dào le de shíhou , Yǐlì zhèngzaì dào páng zuò zaì zìjǐ de wèi shàng guān wàng , wèi shén de yuē guì xīnli dān yōu . nà rén jìn chéng bàoxìn , hé chéng de rén jiù dōu hūhǎn qǐlai .