10 Wáng shuō , xǐ lǔ yǎ de érzi , wǒ yǔ nǐmen yǒu hé guān shè ne . tā zhòumà shì yīn Yēhéhuá fēnfu tā shuō , nǐ yào zhòumà Dàwèi . rúcǐ , shuí gǎn shuō nǐ wèishénme zhèyàng xíng ne .