21 Níér duì tā shuō , nǐ huò zhuǎn xiàng zuǒ zhuǎn xiàng yòu , ná zhù yī gè shàonián rén , bāo qù tāde zhàn yī . Yàsāhēi què bù kĕn zhuǎn kāi bú zhuīgǎn tā .