21 Níér duì Dàwèi shuō , wǒ yào qǐshēn qù zhāo jù Yǐsèliè zhòngrén lái jiàn wǒ zhǔ wǒ wáng , yǔ nǐ lì yuē , nǐ jiù kĕyǐ zhào zhe xīnyuàn zuò wáng . yúshì Dàwèi sòng Níér qù , Níér jiù píng píngān ān dì qù le .