19 Níér yĕ yòng zhè huà shuō gĕi Biànyǎmǐn rén tīng , yòu dào Xībǎilún , jiāng Yǐsèliè rén hé Biànyǎmǐn quán jiā yīqiè suǒ xǐyuè de shì shuō gĕi Dàwèi tīng .