29 Xiànzaì qiú nǐ cì fú yǔ púrén de jiā , kĕyǐ yǒng cún zaì nǐ miànqián . zhǔ Yēhéhuá a , zhè shì nǐ suǒ yīngxǔ de . yuàn nǐ yǒngyuǎn cì fú yǔ púrén de jiā .