We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
16 Dāngshí , wǒ zhǔfu nǐmen de shĕnpàn guān shuō , nǐmen tīng sòng , wúlùn shì dìxiōng bǐcǐ zhēng sòng , shì yǔ tóngjū de waìrén zhēng sòng , dōu yào àn gōngyì pànduàn .