21 Kàn nǎ , Yēhéhuá nǐde shén yǐ jiàng nà dì bǎi zaì nǐ miànqián , nǐ yào zhào Yēhéhuá nǐ lièzǔ de shén suǒ shuō de shàng qù de nà dì wéi yè . búyào jùpà , yĕ búyào jīng huáng .