10 Nǐ yào jìn qù de wéi yè de nà dì , bĕn bú xiàng nǐ chūlai de Āijí dì . nǐ zaì nàli sǎzhǒng , yòng jiǎo jiāo guàn , xiàng jiāo guàn caì yuán yíyàng .