5 Dàn Yēhéhuá nǐmen de shén cóng nǐmen gè zhīpaì zhōng xuǎnzé héchu wéi lì tā míng de jū suǒ , nǐmen jiù dàng wàng nàli qù qiú wèn ,