6 Jiāng nǐmen de Fánjì , píngān jì , shí fēn qǔ yī zhī wù , hé shǒu zhōng de jǔ jì , bìng hái yuàn jì , gānxīn jì , yǐjí niú qún yáng qún zhōng tóushēng de , dōu fèng dào nàli .