We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
28 Mĕi fùng sān nián de mò yī nián , nǐ yào jiāng bĕn nián de tǔchǎn shí fèn ...zhīyī dōu qǔ chūlai , jīcún zaì nǐde chéng zhōng .