10 Nǐ zǒng yào gĕi tā , gĕi tāde shíhou xīnli bùkĕ chóu fán . yīn Yēhéhuá nǐde shén bì zaì nǐ zhè yīqiè suǒ xíng de , bìng nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de shì shàng , cì fú yǔ nǐ .