Shēnméngjì 15:11

11 Yuánlái nà dì shàng de qióngrén yǒng bú duàn jué . suǒyǐ wǒ fēnfu nǐ shuō , zǒng yào xiàng nǐ dì shàng kùnkǔ qióngfá de dìxiōng sōng kāi shǒu .