4 Yǒu rén gàosu nǐ , nǐ yĕ tīngjian le , jiù yào xì xì dì tàn tīng , guǒrán shì zhēn , zhún yǒu zhè kè zēngwù de shì xíng zaì Yǐsèliè zhōng ,