Shēnméngjì 17:2

2 Zaì nǐmen zhōngjiān , zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐde zhū chéng zhōng , wúlùn nǎ zuò chéng lǐ , ruò yǒu rén , huò nán huò nǚ , xíng Yēhéhuá nǐ shén yǎn zhōng kàn wéi è de shì , wéibeì le tāde yuē ,