6 Yào píng liǎng sān gèrén de kǒu zuò jiànzhèng jiāng nà dàng sǐ de rén zhìsǐ . bùkĕ píng yī gèrén de kǒu zuò jiànzhèng jiāng tā zhìsǐ .