Shēnméngjì 17:8

8 Nǐ chéng zhōng ruò qǐ le zhēng sòng de shì , huò yīn liúxuè , huò yīn zhēngjing , huò yīn ōudǎ , shì nǐ nán duàn de ànjiàn , nǐ jiù dàng qǐlai , wǎng Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé de dìfang