We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
1 Jìsī Lìwèi rén hé Lìwèi quán zhīpaì bì zaì Yǐsèliè zhōng wú fèn wú yè . tāmen suǒ chī yòng de jiù shì xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì hé yīqiè suǒ juān de .