Shēnméngjì 17:20

20 Miǎndé tā xiàng dìxiōng xīn gāo qì ào , piān zuǒ piān yòu , lí le zhè jièmìng . zhèyàng , tā hé tāde zǐsūn biàn kè zaì Yǐsèliè zhōng , zaì guó wèi shàn nián cháng rì jiǔ .