1 Yēhéhuá nǐ shén jiāng liè guó zhī mín jiǎnchú de shíhou , Yēhéhuá nǐ shén yĕ jiāng tāmende dì cìgĕi nǐ , nǐ jiē zhe zhù tāmende chéngyì bìng tāmende fángwū ,