Shēnméngjì 19:3

3 Yào jiāng Yēhéhuá nǐ shén shǐ nǐ chéngshòu wéi yè de dì fēn wéi sān duàn . yòu yào yùbeì dàolù , shǐ wù shārén de , dōu kĕyǐ taó dào nàli qù .