14 Zì cóng líkāi Jiādīsībāníyà , dào guō le sǎ liè xī de shíhou , gōng yǒu sān shí bá nián , dĕng nà shìdaì de bīng dīng dōu cóng yíng zhōng miè jìn , zhēng rú Yēhéhuá xiàng tāmen suǒ qǐ de shì .