Shēnméngjì 2:12

12 Xiānqián , Hélìrén yĕ zhù zaì Xīĕr , dàn Yǐsǎo de zǐsūn jiāng tāmen chúmiĕ , de le tāmende dì , jiē zhe jūzhù , jiù rú Yǐsèliè zaì Yēhéhuá cìgĕi tā wéi yè zhī dì suǒ xíng de yíyàng . )