21 Nà mín zhòngduō , shēntǐ gāo dà , xiàng Yànà rén yíyàng , dàn Yēhéhuá cóng Yàmén rén miànqián chúmiĕ tāmen , Yàmén rén jiù de le tāmende dì , jiē zhe jūzhù .