22 Zhēng rú Yēhéhuá cóng qián wéi zhù Xīĕr de Yǐsǎo zǐsūn jiāng Hélìrén cóng tāmen miànqián chúmiĕ , tāmen de le Hélìrén de dì , jiē zhe jūzhù yíyàng , zhídào jīnrì .