24 Nǐmen qǐlai qián wǎng , guō Yànèn gǔ . wǒ yǐ jiāng Yàmólìrén Xīshíbĕn wáng Xīhóng hé tāde dì jiāo zaì nǐ shǒu zhōng , nǐ yào yǔ tā zhēng zhàn , de tāde dì wéi yè .