1 Wǒ suǒ chén míng zaì nǐ miànqián de zhè yīqiè zhòuzǔ dōu líndào nǐ shēnshang . nǐ zaì Yēhéhuá nǐ shén zhuīgǎn nǐ dào de wàn guó zhōng bì xīnli zhuī niàn zhùfú de huà .