Shēnméngjì 30:3

3 Nàshí , Yēhéhuá nǐde shén bì liánxù nǐ , jiù huí nǐ zhè beìlǔ de zǐmín . Yēhéhuá nǐde shén yào huízhuǎn guō lái , cóng fēnsàn nǐ dào de wàn mín zhōng jiāng nǐ zhāo jù huí lái .