5 Yēhéhuá nǐde shén bì lǐng nǐ jìnrù nǐ lièzǔ suǒ de de dì , shǐ nǐ kĕyǐ dé zhe . yòu bì shàn daì nǐ , shǐ nǐde rén shǔ bǐ nǐ lièzǔ zhòngduō .