11 Yǐsèliè zhòngrén lái dào Yēhéhuá nǐ shén suǒ xuǎnzé de dìfang chaójiàn tā . nàshí , nǐ yào zaì Yǐsèliè zhòngrén miànqián jiàng zhè lǜfǎ niàn gĕi tāmen tīng .