12 Yào zhāo jù tāmen nán , nǚ , háizi , bìng chéng lǐ jìjū de , shǐ tāmen tīng , shǐ tāmen xuéxí , hǎo jìngwèi Yēhéhuá nǐmen de shén , jǐn shǒu , zūnxíng zhè lǜfǎ de yīqiè huà ,