29 Wǒ zhīdào wǒ sǐ hòu , nǐmen bì quán rán baìhuaì , piānlí wǒ suǒ fēnfu nǐmen de dào , xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , yǐ shǒu suǒ zuò de rĕ tā fānù . rìhòu bì yǒu huòhuàn líndào nǐmen .