28 Nǐmen yào jiàng nǐmen zhīpaì de zhòng zhǎnglǎo hé guān zhǎng dōu zhāo jù le lái , wǒ hǎo jiàng zhèxie huà shuō yǔ tāmen tīng , bìng hū tiān huàn dì jiànzhèng tāmende bú shì .