27 Yīnwei wǒ zhīdào nǐmen shì beìnì de , shì yìng zhe jǐngxiàng de . wǒ jīnrì hái huó zhe yǔ nǐmen tóng zaì , nǐmen shàngqiĕ beìnì Yēhéhuá , hékuàng wǒ sǐ hòu ne ,