39 Nǐmen rújīn yào zhīdào , wǒ , wéiyǒu wǒ shì shén . zaì wǒ yǐwaì bìng wú bié shén . wǒ shǐ rén sǐ , wǒ shǐ rén huó . wǒ sún shāng , wǒ yĕ yīzhì , bìng wú rén néng cóng wǒ shǒu zhōng jiù chūlai .