38 Jiù shì xiàng lái chī tāmen jì shēng de zhīyóu , hè tāmen diàn jì zhī jiǔ de , zaì nǎli ne , tā kĕyǐ xīngqǐ bāngzhu nǐmen , hùwèi nǐmen .