2 Tā shuō , Yēhéhuá cóng Xīnǎi ér lái , cóng Xīĕr xiàng tāmen xiǎnxiàn , cóng Bālán shān fāchū guāng huī , cóng wàn wàn shèng zhĕ zhōng láilín , cóng tā yòushǒu wéi bǎixìng chuán chū lièhuǒ de lǜfǎ .