4 Yēhéhuá duì tā shuō , zhè jiù shì wǒ xiàng Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè qǐshì yīngxǔ zhī dì . shuō , wǒ bìjiāng zhè dì cìgĕi nǐde hòuyì . xiànzaì wǒ shǐ nǐ yǎnjing kànjian le , nǐ què bùdé guō dào nàli qù .