36 Tā cóng tiān shàng shǐ nǐ tīngjian tāde shēngyīn , wéi yào jiàoxun nǐ , yòu zaì dì shàng shǐ nǐ kànjian tāde lièhuǒ , bìngqiĕ tīngjian tā cóng huǒ zhōng suǒ shuō de huà .