24 Shuō , kàn nǎ , Yēhéhuá wǒmen shén jiāng tāde róngguāng hé tāde dà néng xiǎn gĕi wǒmen kān , wǒmen yòu tīngjian tāde shēngyīn cóng huǒ zhōng chūlai . jīnrì wǒmen de jiàn shén yǔ rén shuōhuà , rén hái cún huó .