23 Nàshí , huǒyàn shāo shān , nǐmen tīngjian cóng hēiàn zhōng chūlai de shēngyīn . nǐmen zhīpaì zhōng suǒyǒude shǒulǐng hé zhǎnglǎo dōu lái jiù jìn wǒ ,