25 Xiànzaì zhè dà huǒ jiāngyào shāo miè wǒmen , wǒmen hébì mò sǐ ne , ruò zaì tīngjian Yēhéhuá wǒmen shén de shēngyīn jiù bì sǐwáng .