25 Tāmen diāokè de shénxiàng , nǐmen yào yòng huǒ fùnshāo . qí shàng de jīn yín , nǐ bùkĕ tāntú , yĕ bùkĕ shōu qǔ , miǎndé nǐ yīncǐ xiàn rù wǎngluó . zhè yuán shì Yēhéhuá nǐ shén suǒ zēngwù de .