Shēnméngjì 7:24

24 Yòu yào jiāng tāmende jūnwáng jiāo zaì nǐ shǒu zhōng , nǐ jiù shǐ tāmende míng cóng tiān xià xiāomiè . bì wú yī rén néng zaì nǐ miànqián shān lì de zhù , zhídào nǐ jiāng tāmen mièjué le .