9 Wǒ shàng le shān , yào lǐngshòu liǎng kuaì shí bǎn , jiù shì Yēhéhuá yǔ nǐmen lì yuē de bǎn . nàshí wǒ zaì shān shàng zhù le sì shí zhòuyè , méiyǒu chī fàn , yĕ méiyǒu hē shuǐ .