4 Yǒu yī jiàn shì , wǒ céng qiú Yēhéhuá , wǒ réng yào xúnqiú . jiù shì yìshēng yī shì zhù zaì Yēhéhuá de diàn zhōng , zhān yǎng tāde róng mĕi , zaì tāde diàn lǐ qiú wèn .