1 ( Kĕlā hòuyì de xùn huì shī , jiāo yǔ líng zhǎng ) shén a , nǐ zaì gǔ shí , wǒmen lièzǔ de rìzi , suǒ xíng de shì , wǒmen qīn ĕr tīngjian le , wǒmen de lièzǔ , yĕ gĕi wǒmen shùshuō guo .