27 Mǎnáxī méiyǒu gǎn chū bǎi shàn hé shǔ bǎi shàn xiāngcūn de jūmín , Tānà hé shǔ Tānà xiāngcūn de jūmín , Duōĕr hé shǔ Duōĕr xiāngcūn de jūmín , yǐ bǎi lián hé shǔ yǐ bǎi lián xiāngcūn de jūmín , Mǐjíduō hé shǔ Mǐjíduō xiāngcūn de jūmín . Jiānán rén què zhí yì zhù zaì nàxiē dìfang .