15 Dào dì qī tiān , tāmen duì CānSūn de qì shuō , nǐ kuāng hōng nǐ zhàngfu , tàn chū míyǔ de yìsi gàosu wǒmen , miǎndé wǒmen yòng huǒshào nǐ hé nǐ fù jiā . nǐmen qǐng le wǒmen lái , shì yào duó wǒmen suǒyǒude ma .